RODO
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwa- rzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SŁUCHACZY

 1. Administratorem danych osobowych słuchaczy jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu im. Wojciecha Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, NIP 6263012877, reprezentowane przez dyrektora placówki.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres:Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu im. Wojciecha Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, drogą e-mailową pod adresem: cku@cku.bytom.pl lub telefonicznie pod numerem 322 816 076. 
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl
 4. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela innych informacji dotyczących funkcjonowania placówki.
 5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe słuchaczy oraz rodziców lub opiekunów praw- nych osób niepełnoletnich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalno- ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna zbierania da- nych osobowych słuchaczy znajduje się w Prawie oświatowym, które nakazuje szkole prowa- dzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji.
 6. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane oso- bowe słuchaczy szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane słuchaczy przekazywane są również do szkół obwodowych oraz gmin, na terenie których niepełnoletni słuchacz zamieszkuje w celu potwierdzenia spełnia- nia obowiązku nauki. Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokura- tura, sąd).
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych słuchaczy jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Rodzicom, prawnym opiekunom słuchacza niepełnoletniego lub słuchaczowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych słuchacza lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych słu- chacza, który chociaż na jeden dzień został przyjęty do szkoły nie jest możliwe.
 3. W ramach procesu edukacji dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługu- je. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych napodstawie art. 20 RODO.
 4. W trakcie przetwarzania danych osobowych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące edukacji ucznia nie zapadają auto- matycznie oraz że nie buduje się żadnych profili słuchaczy.
 5. Rodzicom, opiekunom prawnym słuchacza niepełnoletniego lub słuchaczowi, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Pre- zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie za- gadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu nauczania.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby uczeń mógł zostać przyjęty do szkoły. Jednocześnie zapewniam, że dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.