O CKU
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest publiczną placówką oświatową. Centrum działa od roku 1982. Prowadzi kształcenie ustawiczne, które zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, odbywa się w formach szkolnych, czyli w szkołach dla dorosłych i w formach pozaszkolnych, czyli na różnego rodzaju kursach oraz szkoleniach.

W Centrum działają trzy szkoły dla dorosłych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 dla Dorosłych,
  • IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  • Szkoła Policealna nr 7.

Zajęcia w liceum ogólnokształcącym i szkole policealnej odbywają się w systemie zaocznym i stacjonarnym (wieczorowym), a w szkole podstawowej – tylko stacjonarnym (wieczorowym). Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat. Przepisy prawa oświatowego pozwalają, na przyjęcie do szkoły dla dorosłych, także osoby niepełnoletniej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole, ukończyła 16 rok życia. Taka możliwość dotyczy osoby mającej opóźnienia w cyklu kształcenia spowodowane jej sytuacją życiową lub zdrowotną, które przekłada się na uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie podjęcia lub kontynuacji nauki w dla dzieci i młodzieży.

Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna.

Kształcenie w formach pozaszkolnych odbywa się w Centrum na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach innych kursów i szkoleń organizowanych:

  • na zlecenie podmiotów zbiorowych (urzędów pracy, ośrodków pomocy, pracodawców, zakładów karnych…),
  • dla osób fizycznych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych lub społecznych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) przygotowuje jego uczestników do państwowego egzaminu zawodowego  potwierdzającego daną kwalifikację. Jest to taki sam egzamin jak ten, który zdają w czasie nauki uczniowie szkoły branżowej lub technikum.

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, tak samo jak w szkole dla dorosłych, jest bezpłatna

W szkołach dla dorosłych oraz na kursach i szkoleniach część zajęć prowadzona jest w formie nauczania na odległość (on-line) z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Na platformie umieszczane są materiały szkoleniowe oraz zadania do samodzielnego wykonania przez słuchacza szkoły lub uczestnika kursu. 

Centrum posiada własną bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię. Z zasobów biblioteki mogą korzystać słuchacze szkół, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku oraz uczestnicy kursów i szkoleń. Na księgozbiór biblioteki składają się podręczniki i lektury szkolne oraz beletrystyka. 

Centrum wydaje swój e-magazyn CENTRALNIE dostępny na platformie ISSUU.  W kolejnych numerach magazynu jego redaktorki: piszą o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły – na poważnie i na wesoło opisują szkolne wycieczki i konkursy, podejmowane przez słuchaczy akcje pomocowe. Promują kreatywność, pasje, ciekawość świata i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. Zachęcają do poznawania Śląska. 

W Centrum działa Zespół Doradców Zawodowych. Zatrudnieni w nim wykwalifikowani doradcy realizują zajęcia z doradztwa zawodowego w bytomskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz świadczą na rzecz uczniów tych szkół, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szeroko rozumianą pomoc edukacyjno-zawodową. 

Od roku 2006 w ramach Centrum działał Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Corocznie w wykładach i innych formach kształcenia, aktywności ruchowej, kulturalnej i społecznej proponowanych przez Uniwersytet uczestniczyło kilkuset słuchaczy. Od 1 września 2023 Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku został włączony do MDK nr 1, Powstańców Warszawskich 12.

Centrum uczestniczy w międzynarodowej współpracy w obszarach: edukacja dorosłych, kształcenie na odległość i aktywizacja osób starszych. W ramach projektów realizowanych w programach PHARE, SOCRATES, Lifelong Learning i Erasmus+, Centrum nawiązano kontakty z podobnymi do siebie instytucjami w Danii, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Estonii, Włoszech i na Węgrzech. 

Siedzibą Centrum jest budynek szkolny zlokalizowany w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 10 – użytkowany wspólnie z Państwowymi Szkołami Budownictwa w Bytomiu. W budynku znajduje się 40 sal wykładowych i pracowni, o powierzchni od 30 do 300 m2. Obok budynku znajduje się parking dla kilkudziesięciu samochodów, a czasie kilku minut można dojść do przystanków komunikacji miejskiej.  

Nadzór nad działalnością Centrum sprawują: Prezydent Bytomia (poprzez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu) oraz Śląski Kurator Oświaty w Katowicach (poprzez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bytomiu).