Projekty
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Projekt logotypy 1

Centrum uczestniczy w międzynarodowej współpracy w obszarach: edukacja dorosłych, kształcenie na odległość i aktywizacja osób starszych. W ramach projektów realizowanych w programach PHARE, SOCRATES, Lifelong Learning i Erasmus+, Centrum nawiązano kontakty z podobnymi do siebie instytucjami w Danii, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Estonii, Włoszech i na Węgrzech. 

Projekt logotypy 1

Projekt „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III”realizowany był od stycznia 2019 do października 2020 w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Celem projektu był wzrost kompetencji merytorycznych nauczycieli, realizujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez ich przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

logo Senior Erasmus

“Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” to tytuł projektu zrealizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu w ramach Programu ERASMUS+, Sektor EDUKACJA DOROSŁYCH, Akcja 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA.

Celem głównym i nadrzędnym projektu “Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” była poprawa jakości funkcjonowania Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaplanowano, że odbędzie się to poprzez pozyskanie dla edukowania i aktywizowania słuchaczy Uniwersytetu nowych metod i narzędzi edukacyjnych stosowanych w innym z krajów Unii Europejskiej. Cel ten został zrealizowany poprzez wyjazd ośmiu osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu do słoweńskiej organizacji o podobnym profilu działalności. Organizacją tą była Ljudska Univerza Ormož (Centrum Edukacji Dorosłych w Ormož).

STRONA WWW PROJEKTU – SPLETNA STRAN PROJEKTA – THE PROJECT WEBSITE