SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat.

Przepisy prawa oświatowego pozwalają, na przyjęcie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, także osoby niepełnoletniej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole, ukończyła 16 rok życia. Z tej możliwości skorzystać mogą uczniowie mający opóźnienie w cyklu kształcenia, spowodowane sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające podjęcia lub kontynuację nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

W szkołach dla dorosłych obowiązuje klasyfikacja semestralna, tzn. że uczeń (słuchacz) klasyfikowany jest i promowany na następny etap kształcenia, po każdym semestrze (w styczniu i czerwcu), a nie tak jak w szkole młodzieżowej raz w roku (w czerwcu).

W szkole dla dorosłych można rozpocząć naukę od klasy pierwszej (od semestru pierwszego) lub podjąć kontynuowanie nauki od semestru wyższego (II, III, IV, V...). W szkole dla dorosłych można kontynuować naukę przerwaną w tej samej lub innej szkole dla dorosłych albo w szkole młodzieżowej. 

W Centrum działają trzy szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 dla Dorosłych
 • IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 7

UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych dla obywateli Polski jest bezpłatna.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 DLA DOROSŁYCH

Kształcenie w szkole podstawowej dla dorosłych obejmuje naukę w klasie VII i VIII.

Do klasy VII może zostać przyjęta osoba, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Do klasy VIII może zostać przyjęta osoba, która ukończyła klasę VII ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Zajęcia w szkole podstawowej prowadzone są w formie stacjonarnej. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, od godziny 15:30.

 ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 


IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi kształcenie w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Zajęcia w liceum prowadzone są:

 • w formie zaocznej, co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę, od godziny 8:00,
 • w formie stacjonarnej  dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, od godziny 15:30.

W roku szkolnym 2023/2024 Centrum prowadzić będzie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych naukę:

 • w klasie pierwszej (semestr I i semestr II) - forma stacjonarna i forma zaoczna,
 • w klasie drugiej (semestr III i semestr IV) - forma stacjonarna i forma zaoczna,
 • w klasie trzeciej (semestr V i semestr VI) - tylko forma zaoczna,
 • w klasie czwartej (semestr VII i semestr VIII) - tylko forma zaoczna.

Na semestr I (do klasy pierwszej) mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

Na semestr II (do klasy pierwszej) mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze I-szym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr III (do klasu drugiej) mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze II-gim w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym

lub

 • posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia.

Na semestr IV (do klasy drugiej) mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze III-cim w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr V (do klasy trzeciej) mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze IV-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr VI (do klasy trzeciej) mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze V-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr VII (do klasy czwratej) mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze VI-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr VIII (do klasy czwartej) mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze VII-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

UWAGA: Na wyższy semestr liceum dla dorosłych może zostać przyjęty, po spełnieniu określonych warunków, także uczeń, który przerwał naukę w technikum.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 


SZKOŁA POLICEALNA NR 7 

W szkole policealnej Centrum prowadzi kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauka trwa trzy semestry (1,5 roku). Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej.

Na semestr I szkoły policealnej mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące lub technikum). Matura nie jest wymagana.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych na warunkach odpłatności.  CZYTAJ WIĘCEJ…

UWAGAKSZTAŁCENIE OBYWATELI UKRAINY

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta do szkoły dla dorosłych na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.