KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego (sesja zimowa 2024) z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE powiadamiamy, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany przez zdającego w deklaracji prezystąpienia do egzaminu.

Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego zarejestrowanego w systemie - zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Dlatego bardzo prosimy zdających, aby spróbowali zalogować się do portalu w tym tygodniu (tj. do dnia 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego.

Z poważaniem Zespół Centralnej Kkomisji Egzaminacyjnej

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą.

Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

uwaga na kursy

W polskim porządku prawnym nie występują pojęcia: „druk MEN/MEiN”, „zaświadczenie na druku MEN/ MEiN”, „certyfikat MEN/MEiN”. Wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Wśród nich nie ma jednak wzoru druku o ukończeniu kursu. 

rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych określono wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów prowadzonych przez jednostki systemu oświaty (szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności). W aktualnym stanie prawnym nie ma regulacji uprawniających placówkę kształcenia ustawicznego do wydawania „certyfikatu” lub „legitymacji”, jak również nie ma podstaw formalnych i faktycznych  uzasadniających twierdzenie, że zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane „na druku MEN/ MEiN”. 

Dokumenty wydawane po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych (na kursach) nie mają statusu dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zob. ustawa oraz rozporządzenie). W obszarze oświaty (kształcenie na poziomie szkolnictwa branżowego, tj. w zakresie zawodów nauczanych w szkołach branżowych I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydają okręgowe komisje egzaminacyjne po przeprowadzeniu egzaminu. Są to: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dyplom zawodowy. Wzory tych dokumentów określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza natomiast o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach.  

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta do szkoły dla dorosłych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.