SEMESTRALNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W szkołach dla dorosłych zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązuje semestralne zaliczanie kolejnych etapów kształcenia. Po zakończeniu zajęć w danym semestrze słuchacz przystępuje do egzaminów semestralnych z wszystkich przedmiotów, które w tym semestrze były prowadzone. Egzamin z danego przedmiotu może być przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej lub tylko ustnej. Informację o tym, w jakiej formie egzamin będzie przeprowadzony, nauczyciel prowadzący zajęcia z przedmiotu przekazuje słuchaczom na początku semestru.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który:

  1. uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz
  2. otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w ustalonym i podanym mu terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Centrum. 

Słuchacz, który przystąpił do egzaminu semestralnego (w terminie podstawowym lub w terminie dodatkowym) i otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną może przystapić do egzaminu poprawkowego. Termin przystąpienia do egzaminów poprawkowych wyznacza dyrektor Centrum.

ZOBACZ/POBIERZ → WZÓR WNIOSKU DO DYREKTORA O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SEMESTRALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Słuchacz, który otrzymał z egzaminu semestralnego ocenę niedostateczną, z jednego lub dwóch przedmiotów, może przystąpić do egzaminu/egzaminów poprawkowych z tego/tych przedmiotów.